Maimonides: arts, rechtgeleerde en filosoof

Het Juiste Midden

dr. Marcus van Loopik


Uitgegeven door Amphora Books

(216 pagina's)

Prijs: 19,50 euro

(Bestellen: tel. 020-4211458; fax: 020-6272624; of via website: www. amphorabooks.nl)

 

 

BoekMaimonides.jpg (80828 bytes)

 

Flaptekst:

De Joodse rechtsgeleerde, arts en filosoof Maimonides (1134-1204) wist vele vakgebieden met elkaar te verweven. Als man van meerdere beroepen bleef hij de samenhang in de veelheid der dingen zien. De arts en zielzorger heeft hij niet van elkaar willen scheiden. Zijn mensbeeld is holistisch van aard en opvallend actueel.
In de zogeheten ACHT HOOFDSTUKKEN (een inleiding op zijn commentaar bij het Misjna-traktaat Spreuken der Vaderen) heeft Maimonides gedachten over God, de mens en de wereld op heldere wijze voor een groot publiek uiteengezet. Hij geeft daarbij blijk van inzicht in de psychosomatische samenhang van ziekten, het belang van gedragstraining bij de bestrijding van immoreel gedrag en criminaliteit, de educatieve functie van rituelen en geboden, en het belang van theologie die ruimte laat voor de vrije wil van de mens. Het denken van Maimonides is in letterlijke zin helend. Het kan wetenschappelijk reductionisme en gebrek aan ruimdenkendheid tegengaan.

De auteur dr. Marcus van Loopik (1950) is wetenschapper en publicist op het gebied van jodendom. Hij verzorgde tal van publicaties, waaronder een commentaar bij enkele kleine Talmoed-traktaten (Derech Eretz), een boek over de Mechilta en een recent boek over de psalmen Bitter & Zoet, voorzien van commentaar en illustraties (kleuretsen) van eigen hand.

Marcus van Loopik is als medewerker verbonden aan de B. Folkertsmastichting voor Talmudica te Hilversum. In dit kader is hij (mede)redacteur van het blad Tenachon.Tevens is hij werkzaam als kunstenaar en graficus.

mainbuttonhome.jpg (1610 bytes)