Zicht op de Sinaï

De Tora in de rabbijnse traditie


dr. Marcus van Loopik

(165 pagina's)

 

Uitgegeven door Amphora Books

(Bestellen: tel. 020-4211458; fax: 020-6272624; of via website: www. amphorabooks.nl)

 

ISBN: 978 90 6446 0678

Prijs: 17,50 euro

 

 

SinaiGroot.jpg (114303 bytes)

 

 

Flaptekst

“Wie zich verdiept in de Tora staat als het ware telkens opnieuw aan de voet van de berg Sinaï om daar Gods Tora in ontvangst te nemen” (uit Séfèr ha-Zohar - het mystieke ‘Boek van de Glans’).

 

De  openbaring van de Tora aan Israël op de berg Sinaï  vormt de centrale ervaring in het ontstaan en voortbestaan van het jodendom. Maar ook het christendom en de islam beschouwen de vijf boeken van de Tora als door Gods geest geïnspireerde overlevering. Voor christenen is kennis van de Tora onontbeerlijk om het Nieuwe Testament en de overleveringen van Jezus tot in de kern te begrijpen. Voor moslims moeten vele Koranfragmenten wel in duister gehuld blijven, wanneer zij deze niet bezien in het licht van verhalen en leefregels uit de Tora.
            In dit boek is te lezen hoe binnen de rabbijnse traditie over de  Tora gedacht is, met het oog op de enkeling, de maatschappij en de religieuze gemeenschap. Voorbeelden uit de verhalende en beeldende schriftuitleg van de rabbijnen ondersteunen het betoog. Enkele thema’s die in dit verband aan de orde komen zijn: Tora als blauwdruk van de schepping, Tora als bron van licht en vreugde, levensheiliging, beschouwingen over tijd en geschiedenis vanuit het perspectief van de Tora, de dynamiek van uitleg naar de letter en naar de geest.  
            Na een beschrijving van de Tora-lezing in de synagoge volgt   een uitleg over  dialogisch ‘lernen’ in het rabbijnse leerhuis en over uiteenlopende vormen van rabbijnse schriftexegese. Typisch rabbijnse hermeneutische methodes maakt de auteur transparant aan de hand van praktische voorbeelden uit midrasj en rabbijnse schriftcommentaren. Daarbij heeft hij aan de mystieke en kabbalistische exegese extra aandacht besteed.
            Lezers van verschillende achtergrond zullen ongetwijfeld elementen uit hun eigen  traditie in dit boek herkennen. Bij alle verschillen vertegenwoordigt de Tora een rijke overlevering aan gedachten, normen en waarden die joden, christenen en moslims met elkaar delen. Dit boek zal daarom zeker een positieve bijdrage kunnen leveren aan het interreligieuze gesprek.

 

De auteur, dr. Marcus van Loopik (1950), is wetenschapper en publicist op het gebied van het jodendom. Hij verzorgde op dit gebied tal van publicaties.

Marcus van Loopik is als medewerker verbonden aan de B. Folkertsma Stichting voor Talmudica  in Amsterdam. Tevens is hij werkzaam als graficus en kunstenaar.

mainbuttonhome.jpg (1610 bytes)